Posts Tagged ‘АГРОСИМ“ ЕООД’

“Агросим” не взима, а дава част от имотите си на НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА

Posted on: февруари 22nd, 2024 by МИГ No Comments

Във връзка с разпространена „информация” от Инициатива „Зелени закони” под заглавие„Как се приватизират части от Национален парк Рила – случаят Мальовица“ ние от „АГРОСИМ“ ЕООД бихме искали да заявим ясно своята позиция, че голяма част от твърденията в материала са неверни, подвеждащи и целят манипулация на общественото мнение.

Това се казва в позиция на компанията до медиите. Публикуваме пълния й текст:

Ето някой цитати:

Цитат №1 : „Анализът показва, че не само курортът, но и части от националния парк Рила – по закон изключителна държавна собственост, са се озовали в частни ръце

Цитат №2 : „През 2022 г. РИОСВ София е съгласувал горскостопански план, който дефакто приватизира част от националния парк Рила – без планът да бъде процедиран по реда на Закона за опазване на околната среда чрез процедурата за екологична оценка.“

Цитат №3: „конституционно нетърпимо е частно дружество да притежава част от национален парк Рила

Цитат №4: „Как дружеството е придобило тези части от Национален парк Рила? 

Истината е, че дружеството „АГРОСИМ“ ЕООД не придобива, приватизира или притежава части от Национален Парк Рила, а отстъпва БЕЗВЪЗМЕЗДНО част от имотите си на НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА! Това се случва през 2022г. по време на кампания, организирана от Министерство на Околната Среда и Водите за уточняване, прецизиране и дигитализиране на границите на Национален Парк Рила, не само в частност в землището на с. Говедарци и к.к. Мальовица, а за всички граници на националния парк.

При констатирано несъответствие между Кадастралната карта и кадастралните регистри на Република България и Картата на национален парк Рила, „АГРОСИМ“ ЕООД отстъпва 5500 кв.м. собствена горска територия на Национален Парк Рила – безвъзмездно. Същото правят и от Изпълнителна Агенция по Горите, които от своя страна отстъпват на Парка горска територия с площ от 1500кв.м. Така в зоната около Меча поляна в к.к. Мальовица е предоставена допълнителна площ от 7000кв.м. на Национален Парк Рила. Прецизирането и дигитализирането на границите на Национален Парк Рила протича и завършва по времето, когато г-н Александър Дунчев е директор на Изпълнителна Агенция по Горите, а г-н Тома Белев е заместник министър на околната среда и водите.

При заемането на тези длъжности те са били длъжни и са имали възможност да се запознаят от първо лице с всички въпросни документи още в хода на процедурата. Дейностите по прецизиране и дигитализиране на границите са извършени от лицензирана геодезическа фирма, избрана по надлежния ред като изпълнител от МОСВ. Внушението, че частно дружество притежава част от национален парк Рила е абсурдно и не може да бъде доказано по никакъв начин от Вашата редакция. Доказателства за извършените дейности по преотстъпване на горски територии от ИАГ и „АГРОСИМ“ ЕООД могат да бъдат открити в регистъра на Агенцията по картография и кадастър, която е единствената компетентна институция по определяне на границите на поземлените имоти в Република България и съхранява информация за начина на тяхното трайно ползване, промените в границите им и основанието за това.

Промяната е отразена в Заповед за изменение на КККР № 18-7837-27.07.2022/27.07.2022 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ. Следва да бъде отбелязано, че всички обекти на територията на к.к. Мальовица – сгради, преместваеми обекти, ски влекове, ски писти, паркинги и други са разположени изцяло извън границите на Национален Парк Рила и всички дейности, извършвани от собствениците на поземлените имоти, наемателите на сградите и други се извършват извън границите на Националния Парк. Ето още интересни цитати.

Цитат №5:Добре е, че народният представител Васил Тодев (ЗД) вече беше попитал министъра на околната среда и водите (МОСВ) и министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) какво се случва там и двете министерства бяха представили отговори и документи, които можете да прочетете на интернет страницата на Народното събрание

Цитат №6:В същото време, според министъра на околната среда Юлиан Попов, там не се случва нищо притеснително.“

Цитат №7: „Бариери, платени паркинги, разорани поляни и изсечени дървета в долината помрачават насладата от величествените гледки към едноименния връх.“

Цитат №8: „направил възможна сечта в района на ски-пистите и паркингите.“

Истината е, че питанията на народният представител Васил Тодев доведоха до проверки от множество институции – РИОСВ, РДНСК, Община Самоков, РДГ и други, на територията на к.к. Мальовица, при които не бяха констатирани нередности. Не са констатирани незаконно изсечени дървета, незаконно поставени бариери или платени паркинги без основателно събиране на такса за паркиране. Твърденията създават подвеждащо и грешно впечатление у читателя. По отношение на горската сеч, твърдението изглежда като допълнение за подсилване на ефекта от предходните внушения. В действителност ски пистите и просеките за ски влековете на Мальовица съществуват от 80те години на 20ти век и в периода от тогава до сега никога не са били заети от горска растителност. Същото се отнася и до паркингите в района, които са обособени постепенно от 80те до 90те години при постепенното утвърждаване на местността като туристическа дестинация. Ето и още едно невярно твърдение.

Цитат №9: „През последните години, обаче, бившата ЦПШ, в която са работили и са се обучавали редица от най-големите български планинари, алпинисти и катерачи, постепенно преустановява дейност. Понастоящем сградите са отдадени под наем, школата е станала хотел, а учебните процеси са прекратени. Алпийските обучения се преместват към хижата в района.“

ЦПШ (Централна Планинска Школа) Мальовица наистина е мястото, където от 60те години до края на 20ти век са работили и са се обучавали редица от най-големите български планинари, алпинисти и катерачи. Школата преустановява дейност като такава по времето на смяна на комунистическия режим и се превръща в „Учебен Център Мальовица“. Това е решение на собственика на сградата – Български Туристически Съюз (БТС), който след промяна на наименованието и до днес провежда периодични курсове за планински водачи, спасители, алпинисти и катерачи. Доказателства за това могат да бъдат открити на страниците на БТС. „Алпийските обучения“ винаги са провеждани към хижата в района, защото от там започва и алпийският терен, необходим за подобни обучения. Това е известно на всички, посещавали района. Алпийско обучение няма как да бъде извършено на „поляна“. Твърденията в статията създават негативно впечатление у читателя за изгонване или прекратяване на дейности, които реално се извършват и до днес в сграда, която е основно ремонтирана и приведена във вид, отговарящ на изискванията на нашето съвремие за настаняване на туристи. Същото е постигнато благодарение на наемателя на сградата, който в последните години инвестира в цялостен ремонт като възстанови музея на алпинизма и поддържа активна работа с БТС за провеждане на редица мероприятия.

Всички тези факти са добре известни на г-н Тома Белев и г-н Александър Дунчев от „Зелени закони“. Абсурдно е твърдението, че част от национален парк е възможно да бъде частна собственост! Абсурдно е внушението за ненаказани нередности, незаконни сечи и строежи! Абсурдни са инсинуациите, целящи да създадат у читателя впечатление за „помрачаване на насладата от величествените гледки“. За нас те са целенасочени и търсят формиране на обществено мнение, което не отговаря на истината, целят уронване на авторитета на „Агросим“ ЕООД и други, свързани с к.к. Мальовица, както и уронване авторитета и доверието в компетентните държавни институции.

Според чл. 39 от Конституцията на Република България: „Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.“ но и „Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго.

Най-вероятно ще защитим правата си съдебен път.

Ние от „Агросим“ ЕООД се ангажираме да направим всичко по силите си Мальовица и околностите да продължават да бъдат символ на българския алпинизъм и място, свързано с развитието на планинските спортове в България!