26.08.2015 | 9:35
Агенцията по вписванията отговори за поредната афера на “Инвестбанк”
Институцията се оправдава за кражбата на фирма, осъдила банката
 “На 19 август във в. „Галерия“ и е-vestnik бе публикувана статия под заглавие „Нова грандиозна измама с “Инвестбанк”. Агенцията по вписванията е пробита бъчва“, в която се описва случай на регистрация за промяна на управлението на търговско дружество, който в момента се разследва. Агенцията по вписванията не е получила възможност да представи своето становище по този случай. Доколкото в заглавието и в текста на публикацията се прави негативна оценка за работата на Агенцията, пресслужбата на Агенция по вписванията предлага настоящото изложение на фактите по случая, без да коментира казуса по същество”.

Това се казва в позиция на Агенцията по вписванията, адресирана до главните редактори на в. “Галерия” и e-vestnik Кристина Патрашкова и Иван Бакалов.

Публикуваме пълния й текст:

“На 19 август във в. „Галерия“ и е-vestnik бе публикувана статия под заглавие „Нова грандиозна измама с “Инвестбанк”. Агенцията по вписванията е пробита бъчва“, в която се описва случай на регистрация за промяна на управлението на търговско дружество, който в момента се разследва. Агенцията по вписванията не е получила възможност да представи своето становище по този случай. Доколкото в заглавието и в текста на публикацията се прави негативна оценка за работата на Агенцията, пресслужбата на Агенция по вписванията предлага настоящото изложение на фактите по случая, без да коментира казуса по същество.

Държим изрично да отбележим, че всички действия на служителите на Агенция по вписванията по конкретния случай са извършени при стриктно спазване на закона, по начина, по който се процедира при всяка друга регистрация. Извън предписаните им от закона действия служителите на Агенция по вписванията нямат правомощия да извършват по своя инициатива проверки, разследвания, да дават правни консултации или по друг начин да интервенират по конкретна преписка, като всяко подобно действие би било нарушение на закона.

При извършената проверка в информационната система на Търговския регистър по партидата на „ДИГ-94“ ЕООД, ЕИК:831571485, се установи следното:

На 04.08.2015 г. е подадено заявление /обр. А4/ с вх. per. № 20150804123413, с което се заявяват обстоятелства относно промяна в управлението на дружеството – заявено е заличаването на Йовчо Иванов Кьосев и вписване на нов управител – Васил Славчов Колев съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 03.08.2015 г. При разглеждане на заявлението е установено несъответствие между заявените за вписване обстоятелства и представените документи, поради което е постановен мотивиран отказ 20150804123413/06.08.2015 г. В отказа се посочва, че са приложени документи, според които се избира втори управител на дружеството, а заявените обстоятелства касаят заличаването на Йовчо Иванов Кьосев и вписването на нов управител Васил Славчов Колев.

На 07.08.2015 г. е подадено последващо заявление с вх. per. № 20150807114847, с което се заявява за вписване отново промяна в управлението на дружеството, като се иска вписването за втори управител на Васил Славчов Колев. Посоченото заявление е подадено на хартиен носител в териториална служба на Агенция по вписванията в гр. София, лично от новоизбраното за втори управител лице – Васил Славчов Колев. (С оглед на написаното в публикацията, че „Агенцията по вписванията е пробита бъчва, в която полуграмотен циганин може лично да внесе документи, да се назначи за управител на фирма…“, е редно да се отбележи, че е недопустимо да се очаква от служителите на Агенция по вписванията да действат като фейсконтрол, още повече с оглед на етническата принадлежност на заявителя.).

На 13.08.2015 г. с рег. № 20150813114502 е извършено вписване на Васил Славчов Колев за втори управител на „ДИГ-94″ ЕООД. Същия ден – 13.08.2015 г., е постъпило заявление с вх. per. № 20150813234600 за заличаване на Васил Славчов Колев като управител, по което заявление на 19.08.2015 г. е извършено вписване с рег. № 20150819131825.

С оглед разпоредбата на чл.19 ал.2 от Закона за Търговския регистър вписванията по посочените заявления са извършени след изтичане на три работни дни от постъпването им в Търговския регистър, като не се установява нарушение от страна на Агенция по вписванията относно срока за произнасяне по заявленията. В изпълнение на цитираната разпоредба, в информационната система на Търговския регистър е реализирана функционалност за автоматичното броене на сроковете, съгласно която автоматичното публикуване се извършва след изтичане на пълни три работни дни, считано от деня, следващ деня на подаването на заявлението. Преди изтичането на този тридневен срок не съществува възможност за публикуване на вписване в Търговския регистър. Срокът е предвиден от закона, за да се предостави възможност на лицата, които имат правен интерес, да поискат спиране на вписването от компетентния окръжен съд при констатиране, че към заявлението са приложени неистински документи (неверни или неавтентични).

При абониране за услугата „SMS оповестяване” Агенцията по вписванията информира всеки заинтересован за постъпила входяща регистрация по партидата на даден търговец с оглед предприемане на съответните действия за спиране на регистърното производство при установяване на противоправни прояви от недобросъвестни лица. В случая г-н Йовчо Иванов Кьосев е известен за постъпилите заявления А4 рег. № 20150804123413 и рег. № 20150807114847, касаещи промяна в управлението на „ДИГ-94″ ЕООД, но от негова страна не са предприети действия пред съда за спиране на вписванията в срока по чл.19 ал.2 от Закона за Търговския регистър.

Към посочените заявления за вписване на Васил Славчов Колев като управител на дружеството е представена декларация, с която същият декларира истинността на заявените за вписване обстоятелства и приложените от заявителя документи. Декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТР е основание за търсене на наказателната отговорност от заявителя при констатиране на неистинност на представените от него документи.

Заявленията и приложенията към тях се подават на хартиен носител или по електронен път. При приемане на заявление за вписване, заличаване и обявяване, на хартиен носител, подадено в териториално звено на Агенция по вписванията, проверката на самоличността на заявителя се извършва от служителя на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Тази проверка е извършена от служителя, приел заявления А4 рег. № 20150804123413 и рег. № 20150807114847.

При разглеждане на постъпило заявление длъжностното лице по регистрацията извършва проверката, чийто обхват е определен от разпоредбата на чл. 21 от Закона за Търговския регистър. Длъжностното лице по регистрацията извършва вписване, ако са налице предвидените в чл. 21 от ЗТР изисквания. Съгласно разпоредбата на чл. 24 от ЗТР длъжностното лице по регистрация постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 от ЗТР изисквания. Липсва законова регламентация, а и реална възможност, длъжностните лица по регистрацията да проверяват действителността на заявените за вписване обстоятелства, както и истинността на приложените от заявителя документи в това число и автентичността на подписа на управителя или на собственика на дружеството. Служителите на Агенцията по вписвания нямат правомощия да проверяват подписите и нямат такава компетентност да ги сравняват графологически. С такава компетентност разполагат органите на досъдебното производство.

Агенцията по вписванията е оказала пълно съдействие на разследващите органи при изпълнение на служебните им задължения по този случай. За нуждите на проверката, извършвана от сектор 3 при отдел „Противодействие на престъпленията в отраслите на икономиката“ – СДВР, своевременно са предоставени видеозаписите от системата за видеонаблюдение за периода на подаване на заявленията на 04.08.2015 г. и 07.08.2015 г., както и заверени копия от всички документи, приложени към заявления рег. № 20150804123413 и рег. № 20150807114847, касаещи назначаването на лицето Васил Славчов Колев за управител на „ДИГ-94″ ЕООД. На документите, съдържащи подпис на управителя и едноличен собственик на капитала Йовчо Иванов Кьосев, е извършена експертна справка на място и е разпитан служителят, приел документите.

Използваме случая за да Ви уведомим, че Министерството на правосъдието продължава да работи върху пакет от законодателни промени срещу злоупотреби с прехвърляне и продажби на търговски дружества, на база на анализ, изготвен от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт след проверки в териториалните звена на Агенция по вписванията от началото на годината.

Важно е да се знае, че регистърното производство е изградено на основата на баланс между сигурност и бързина. Неговата основна функция е да регистрира определени, подлежащи на вписване обстоятелства, за чието съществуване и съответствие със закона заявителят представя определени документи и подписана от него декларация за истинността на тези обстоятелства. Засилването на контролните функции на Агенция по вписванията ще бъде за сметка на бързината и удобството на търговските субекти, което не бива да се допуска. Във всяко едно охранително производство съществува риск от злоупотреба от страна на заявителите, срещу което се противодейства със средствата на наказателното право.

Надяваме се, с настоящите разяснения ще бъдем полезни на Вашите читатели за правилната оценка на коментирания случай”.

1 коментар

  1. мистър Сенко каза:

    Господа,няма нужда да откривате топлата вода!Вижте как е уреден въпросът в Англия,САЩ, Германия др.Все ще научите нещо,а не да ни втълпявате, че търговското право в България е единствено във Вселената?!

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране