27.08.2015 | 0:02
Княз Романов иска да живее в Крим
Потомъкът на последния руски император посети полуострова

Най-стар­ши­ят пред­с­та­ви­тел на рус­кия Им­пе­ра­тор­с­ки дом княз Дмит­рий Ро­ма­нов прис­тиг­на в Сим­фе­ро­пол и из­ра­зи за­до­вол­с­т­во от съ­е­ди­не­ни­е­то на Крим с Ру­сия, пре­да­де Ут­ро.ру. Спо­ред пред­с­тави­те­ля  на ко­ро­но­ва­ния род при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на по­лу­ос­т­ро­ва ще да­де тла­сък на раз­ви­ти­е­то му.

Княз Дмит­рий за­я­ви, че пла­ни­ра да по­се­ти Ли­ва­дийс­кия дво­рец в Ял­та, къ­де­то нав­ре­ме­то се е раз­по­ла­га­ла ре­зи­ден­ци­я­та на пос­лед­ния рус­ки им­пе­ра­тор Ни­ко­лай Вто­ри. В прог­ра­ма­та на по­то­мъ­ка на цар­с­ка­та фа­ми­лия е пла­ни­ра­на и ви­зи­та в Се­вас­то­пол, в двор­цо­во-пар­ко­вия ан­сам­бъл „Дюл­бер” в Ко­ре­из, как­то и в лят­на­та ре­зи­ден­ция на дя­до­то на Дмит­рий Ро­ма­нов Пьо­тър Ни­ко­ла­е­вич.

„Труд­но ми е да обяс­ня как­во чув­с­т­вам. Тол­ко­ва ми е при­ят­но, че виж­дам ус­мив­ки вър­ху ли­ца­та на крим­ча­ни. А как­во го­во­рят по све­та, мен не ме ин­те­ре­су­ва”, обяс­ни  нас­лед­ни­кът на мо­нар­хи­чес­кия род. Не­що по­ве­че – кня­зът спо­де­ли, че с удо­вол­с­т­вие би се пре­мес­тил да жи­вее на по­лу­ос­т­ро­ва. „Раз­би­ра се, пре­ди то­ва тряб­ва да пи­там съп­ру­га­та си и да по­мис­лим как­во ще пра­вим с на­шия дом в Да­ния. Мо­жем да го про­да­дем и да дой­дем в Крим”, раз­ка­за  Дмит­рий Ро­ма­нов. На ле­ти­ще­то в Сим­фе­ро­пол той и съп­ру­га­та му кня­ги­ня Фе­о­до­ра Алек­се­ев­на бя­ха тър­жес­т­ве­но пос­рещ­на­ти, ка­то гос­ти­те бя­ха при­вет­с­т­ва­ни лич­но от ви­цеп­ре­ми­е­ра на Крим Дмит­рий По­лон­с­кий.

„На­дя­ва­ме се, че по­лу­ос­т­ро­вът ще ста­не род­но мяс­то за стар­шия пред­с­та­ви­тел на Им­пе­ра­тор­с­кия дом”, ка­за чи­нов­ни­кът, ци­ти­ран от Ут­ро.ру. От своя стра­на пред­с­та­ви­те­лят на цар­с­ка­та ди­нас­тия из­ра­зи на­деж­да, че в ско­ро вре­ме слож­ни­те от­но­ше­ния меж­ду Ру­сия и За­па­да ще се нор­ма­ли­зи­рат.

89-го­диш­ни­ят Дмит­рий Ро­ма­нов е ро­ден през май 1926 г. във френ­с­кия Ан­тиб, ка­то дъл­ги го­ди­ни е пре­ка­рал във Фран­ция, Ита­лия, Еги­пет и Да­ния. В мо­мен­та пос­то­ян­но жи­вее в Ко­пен­ха­ген.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране