11.01.2015 | 23:35
Красимир Анев четвърти в масовия старт в Оберхоф
Най-добро класиране в историята на мъжкия ни биатлон

Кра­си­мир Анев за­вър­ши чет­вър­ти в ма­со­вия старт на 15 ки­ло­мет­ра за Све­тов­на­та ку­па по би­ат­лон в гер­ман­ския зи­мен ку­рорт Обер­хоф.

Той ос­та­на са­мо на се­дем де­се­ти от се­кун­да­та от кла­си­ра­не на по­чет­на­та стъл­бич­ка, но не­за­ви­си­мо от то­ва са­мо­ков­ли­я­та за­пи­са най-доб­ро­то бъл­гар­с­ко кла­си­ра­не за СК в ис­то­ри­я­та на бъл­гар­с­кия би­ат­лон. Вто­ри­ят наш пред­с­та­ви­тел в дис­цип­ли­на­та – Вла­ди­мир Или­ев, за­вър­ши 19-и.Анев вле­зе от срав­ни­тел­но зад­на по­зи­цияв пър­ва­та стрел­ба, но с вся­ко из­ли­за­не от стрел­би­ще­то по­доб­ря­ва­ше кла­си­ра­не­то си.

Той до­пус­на ед­на греш­ка в пър­ва­та стрел­ба, нап­ра­ви чис­та вто­ра се­рия, а след то­ва про­пус­на по един из­с­т­рел на вся­ка от две­те на по­ло­же­ние прав, за да фи­ни­ши­ра с об­що вре­ме 45:23,4 ми­ну­ти. Зас­лу­жа­ва да се от­бе­ле­жи още, че вя­тъ­рът на стрел­би­ще­то в Обер­хоф зат­руд­ня­ва­ше се­ри­оз­но със­те­за­те­ли­те, но Анев съ­у­мя да нап­ра­ви нуж­ни­те ко­рек­ции на мер­ни­ка си. Го­ля­ма­та дра­ма бе­ше във фи­нал­ния спринт. Пре­ди пос­лед­но­то из­кач­ва­не Анев из­ле­зе пред Дмит­рий Ма­лиш­ко (Рус) и го удър­жа­ше зад се­бе си до вли­за­не­то на ста­ди­о­на. Там оба­че рус­на­кът яв­но има­ше по­ве­че ре­зер­ви и се пре­бо­ри за брон­за.

По­бе­да­та граб­на но­си­те­лят на СК Мар­тен Фур­кад (Фр) с 44:52,0 мин. Фран­цу­зи­нът по­ва­ли всич­ки­те 20 ми­ше­ни и пос­тиг­на 36-и три­умф за СК и пе­та за се­зо­на. Вто­ри на 13,1 сек. се на­ре­ди Ан­тон Ши­пу­лин (Рус) с че­ти­ри греш­ки, а Ма­лиш­ко ста­на тре­ти с па­сив от 30,7 сек. и три про­пус­ка.

При же­ни­те трик­рат­на­та олим­пийс­ка шам­пи­он­ка Да­ря Дом­ра­че­ва от Бе­ла­рус спе­че­ли ма­со­вия старт на 12,5 км в Обер­хоф. Тя из­ми­на дис­тан­ци­я­та за 42:36,6 ми­ну­ти, въп­ре­ки че нап­ра­ви че­ти­ри греш­ки в стрел­ба­та, то­ест към вре­ме­то й бя­ха до­ба­ве­ни че­ти­ри на­ка­за­тел­ни ми­ну­ти. За нея то­ва е тре­та по­бе­да за се­зо­на и об­що 22-ра в ка­ри­е­ра­та. По­бе­ди­тел­ка­та в сприн­та Ве­ро­ни­ка Вит­ко­ва от Че­хия фи­ни­ши­ра на 14,9 сек. след по­бе­ди­тел­ка­та с два про­пус­ка на ог­не­вия ру­беж. Ти­рил Ек­хоф от Нор­ве­гия е тре­та с па­сив от 21,7 сек. и осем от де­сет пoва­ле­ни ми­ше­ни. Ли­дер­ка­та в кла­си­ра­не­то за Све­тов­на­та ку­па за се­зо­на Кай­са Ме­ке­рей­нен (Фин) ос­та­на чет­вър­та на 25,9 сек. с че­ти­ри греш­ки. Със­те­за­ни­е­то пре­ми­на без бъл­гар­с­ко учас­тие.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране